Lều trại 2 người

Sức chứa: 2 người

Trại bao gồm:

+ Lều trại + chiếu

+ Nước suối